§1
[postanowienia ogólne]

1. Niniejszy dokument (dalej: Polityka) jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Polityka zawiera opis zasad ochrony danych stosowanych przez Pawła Tarnowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Paweł Tarnowski Kabel – Kraków, ul. Płaszowska 45, 30-713 Kraków, NIP: 6781982017.

3. Administratorem danych osobowych jest Paweł Tarnowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Tarnowski Kabel – Kraków, ul. Płaszowska 45, 30-713 Kraków, NIP: 6781982017.

4. Odpowiedzialna za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest Paweł Tarnowski.

5. Firma zapewnia zgodność postępowania swoich kontrahentów
z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych.

§2
[skróty i definicje]

1. Polityka oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

2. RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie
z kontekstu.

4. Dane szczególnych kategorii oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

5. Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

6. Dane dzieci oznaczają dane osób poniżej 16 roku życia.

7. Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

8. Pomiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której Firma powierzyła przetwarzanie danych osobowych.

9. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

10. Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.

§3
[zasady ochrony danych osobowych]

1. Administrator danych zobowiązany jest zastosować środki techniczne
i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator danych zobowiązany jest do zapewnienia, aby dane osobowe były:
1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność
i przejrzystość”);
2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach
i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);
3) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe
w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);
6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

3. Administrator danych wyznacza IOD w przypadkach, w których RODO wprowadza taki obowiązek, lub w sytuacji, gdy sam uzna to za konieczne.

4. Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora danych. Osoby te są zobowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczania.

5. Administrator danych jest obowiązany zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.

§4
[system ochrony danych osobowych]

1. Firma dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych, w tym:
1) przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii i danych karnych,
2) przypadków przetwarzania danych osób, których Firma nie identyfikuje,
3) przypadków przetwarzania danych dzieci,
4) profilowania,
5) współadministrowania danymi.

2. Firma opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych. Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych w Firmie.

3. Firma zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:
1) utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych
i komunikację na odległość,
2) inwentaryzuje i uszczegóławia przypadki, gdy Firma przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

4. Firma spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane
w tym zakresie żądania, a w szczególności:
1) przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków,
2) weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających,
3) zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany przez RODO
i odpowiednio dokumentowane,
4) stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.

5. Firma stosuje zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by deflaut), a w tym:
1) zasady zarządzania adekwatnością danych,
2) zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych,
3) zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności.

6. Firma zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:
1) przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii,
2) przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie,
3) dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka,
4) stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych – zarządza incydentami.

7. Firma posiada zasady doboru przetwarzających dane na rzecz Firmy, wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonania umów powierzenia.

8. Firma stosuje zasady weryfikacji, czy nie przekazuje danych do państw trzecich (poza UE, Norwegię, Lichtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnia zgodne z prawem warunki przekazania, jeśli ma ono miejsce.

9. Firma zarządza zmianami wpływającymi na prywatność. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w Firmie uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, analizę ryzyka, zapewnienie prywatności (a w tym celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.

10. Firma stosuje zasady weryfikacji, kiedy zachodzą przypadki przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO.

§5
[inwentaryzacja]

1. Firma identyfikuje przypadki, w których:
1) przetwarza lub może przetwarzać dane szczególnych kategorii lub dane karne, oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania takich danych. W razie zidentyfikowania przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii lub danych karnych Firma postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie,
2) przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane
i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane,
3) dokonuje profilowania przetwarzanych danych i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W razie zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji Firma postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie,
4) współadministruje danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie
z przyjętymi zasadami.

§6
[Rejestr Czynności Przetwarzania Danych]

1. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.

2. Firma prowadzi Rejestr, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób,
w jaki wykorzystuje dane osobowe.

3. Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.

4. Firma dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.

5. Wskazując w dokumentach ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadanie publiczne, uzasadniony cel spółki), Firma dookreśla podstawę w precyzyjny i czytelny sposób.

6. Firma wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację
i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych
w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności.

§7
[sposób obsługi praw jednostki i obowiązków informacyjnych]

1. Firma dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji
z osobami, których dane przetwarza.

2. Firma ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania, tj.: zamieszczanie na stronie internetowej informacji lub linków do informacji o prawach osób, sposobie skorzystania z nich, w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metodach kontaktu z Firmą w tym celu, ewentualnym cenniku żądań „dodatkowych” itp.

3. Firma dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.

4. Firma wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.

5. W celu realizacji praw jednostki Firma zapewnia procedury
i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać je w sposób zintegrowany.

6. Firma dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.

§8
[obowiązki informacyjne]

1. Firma określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.

2. Firma informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.

3. Firma informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych tej osoby.

4. Firma informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.

5. Firma określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam, gdzie to jest możliwe.

6. Firma informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.

7. Firma informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

8. Firma informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).

9. Firma informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych przy pierwszym kontakcie z tą osobą.

10. Firma bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

§9
[żądania osób]

1. Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Firma wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich.
W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości
o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa
i wolności innych osób, Firma może się zwrócić do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.

2. Firma informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.

3. Firma informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania,
o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.

4. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych Firma informuje osobę, czy przetwarza jej dane, oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO, a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych Firma nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.

5. Na żądanie Firma wydaje osobie kopię danych jej dotyczących
i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Firma wprowadza
i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest na podstawie oszacowanego jednostkowego kosztu obsługi żądania wydania kopii danych.

6. Firma dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Firma ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Firma informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

7. Firma uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Firma ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych. Firma może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Firmę procedur, prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

8. Na żądanie osoby Firma usuwa dane, gdy:
1) dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach,
2) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
3) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
4) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
5) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
6) żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody
w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.

9. Firma określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO.

10. Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione, Firma podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.

11. W przypadku usunięcia danych Firma informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

12. Firma dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
1) osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając
w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
3) Firma nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
4) osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Firmy zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

13. W trakcie ograniczenia przetwarzania Firma przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

14. Firma informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

15. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Firma informuje osobę
o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

16. Na żądanie osoby Firma wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Firmie, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej w systemach informatycznych Firmy.

17. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Firmę w oparciu
o uzasadniony interes Firmy lub o powierzone Firmie zadanie w interesie publicznym, Firma uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Firmy ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

18. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Firmę na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym celu ewentualnie profilowania), Firma uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

19. Jeżeli Firma przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym
w szczególności profiluje osoby i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, Firma zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie Firmy, chyba że taka automatyczna decyzja:
1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą a Firmą, lub
2) jest wprost dozwolona przepisami prawa, lub
3) opiera się na wyraźnej zgodzie odwołującej się osoby.

§10
[minimalizacja]

1. Firma dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem:
1) adekwatności danych do celów,
2) dostępu do danych,
3) czasu przechowywania danych.

2. Firma zweryfikowała zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania
i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.

3. Firma dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych
i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.

4. Firma przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych w ramach procedur zarządzania zmianą (privacy by design).

5. Firma stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych:
1) prawne ( zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień),
2) fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń),
3) logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych w których rezydują dane osobowe).

6. Firma stosuje kontrolę dostępu fizycznego.

7. Firma dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach
w składzie personelu i zmianach ról osób oraz zmianach podmiotów przetwarzających.

8. Firma dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.

9. Firma wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych
w Spółce, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze.

10. Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu, są usuwane z systemów Firmy, jak też z akt podręcznych
i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Firmę. Zasady archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych.

§11
[bezpieczeństwo]

1. Firma zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Firmę.

2. Firma przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:
1) Firma zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania – wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych,
2) Firma kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod katem ryzyka, które przedstawiają.
3) Firma przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Firma analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych, uwzględniając charakter, zakres kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia,
4) Firma ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. W tym Firma ustala przydatność i stosuje środki i podejście, jak:
a) pseudonimizacja,
b) szyfrowanie danych,
c) inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
d) środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

3. Firma dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.

4. Firma stosuje metodykę oceny skutków.

5. Firma stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych.

6. Firma stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę
i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin.

§12
[eksport danych]

1. Firma stosuje zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz Firmy opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Firmie.

2. Firma rozlicza przetwarzających z wykorzystania podprzetwarzających, jak też z innych wymagań wynikających z zasad powierzenia danych osobowych.

3. Firma rejestruje w Rejestrze przypadki eksportu danych, czyli przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4. Firma zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania. W tym celu zasady prowadzenia projektów
i inwestycji przez Firmę odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowania bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.